Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Voorkom een te hoge WOZ-waarde!

Voorkom een te hoge WOZ-waarde!
25 februari 2019 beheerdergoestenopdam

Binnenkort ontvangt u het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019. Het kan ook zijn dat u het aanslagbiljet al heeft ontvangen. In het aanslagbiljet is ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand opgenomen.

Het belang van een juiste WOZ-waarde wordt steeds groter en is niet alleen van belang voor de te betalen gemeentelijke heffingen. De WOZ-waarde is ook van belang voor:

  • riool- en afvalstoffenheffing en waterschapslasten;
  • de hoogte van de bijtelling in verband met de eigen woning in privé;
  • de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming;
  • afschrijvingsmogelijkheden in uw onderneming;
  • de belasting over in privé verhuurde woningen;
  • de heffing van schenk- en/of erfbelasting bij verkrijging van een woning.

Met name het financiële belang van de WOZ-waarde voor B.V.’s met een pand in eigen gebruik is per 1 januari 2019 fors toegenomen. U mag namelijk niet verder afschrijven dan 100% van de WOZ-waarde. Tot 1 januari 2019 kon nog worden afgeschreven tot aan 50% van de WOZ-waarde. Het is daarom belangrijk om de WOZ-waarde kritisch te beoordelen. Door een lagere WOZ-waarde kunt u belasting besparen. Vaak werkt een lagere WOZ-waarde ook door naar de volgende jaren.

Soms echter kunt u ook belang hebben bij een hogere WOZ-waarde van de woning. Dit is voornamelijk het geval als u hypotheekrente betaald. Door een hogere waarde heeft de bank meer zekerheid en kan de hypotheekrente in bepaalde situaties omlaag.
Bij de hoogte van WOZ-waarde hoeft overigens geen rekening  te worden gehouden met werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. Dit wordt ook wel de werktuigenvrijstelling genoemd.

Let op: Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand of vermoedt dat de werktuigenvrijstelling niet correct is toegepast, dan kunt u tot zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wilt u dat graag aan uw adviseur overlaten, stuurt u dan tijdig een kopie van het aanslagbiljet naar ons door. Wij kunnen de WOZ-waarde controleren en in overleg met u bezwaar maken.

Aanslag gemeentelijke heffingen

Naast controle van de hoogte van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand of woning raden wij u ook aan de aanslag zelf te (laten) controleren. Soms worden er bij het opleggen van de aanslag fouten gemaakt. De meest voorkomende fouten zijn hieronder opgenomen. u bent ten onrechte aangeslagen als bedrijf. Als u uw onderneming heeft gestaakt en de gemeente houdt hier geen rekening mee, dan betaalt u te veel belasting.
u betaalt ook teveel belasting als de waarde van de bedrijfsgebouwen veel lager is dan de waarde van de woning. U bent dan namelijk voor de onroerende zaakbelasting geen bedrijf.
voor cultuurgrond, kassen én de ondergrond van de kassen is een vrijstelling onroerende zaakbelasting van toepassing.
indien sprake is van een bedrijf mag over de waarde van de woning géén onroerende zaakbelasting voor de gebruiker worden geheven.

Let op: Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag dient bezwaar te worden gemaakt. Voor sommige fouten in aanslagen kan echter ook nadat de termijn van 6 weken voorbij is met succes worden verzocht om teruggave van belasting. De fouten in oudere jaren worden dan hersteld, maar het is altijd beter om tijdig bezwaar te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs op telefoonnummer: 0418 – 579 442.