Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor schenken – 2020

Tips voor schenken – 2020
13 november 2020 beheerdergoestenopdam

Maak gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Door het tijdig overdragen van vermogen aan uw kinderen en/of kleinkinderen besparen uw erfgenamen erfbelasting bij uw overlijden. In 2020 gelden navolgende schenkingsvrijstellingen:

  • Schenking aan kinderen: € 5.515 (per kind);
  • Eenmalige verhoogde vrijstelling van € 26.457 voor schenkingen aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar;
  • Schenkingen aan overige verkrijgers (waaronder kleinkinderen): € 2.208 per verkrijger.

De eenmalig verhoogde vrijstelling kan onder voorwaarden nog verder worden verhoogd tot € 103.643 als de extra schenking wordt gebruikt voor een eigen woning. Deze schenking mag over drie opeenvolgende jaren worden verdeeld. Voor een beroep op de vrijstelling dient wel aangifte te worden gedaan. Deze aangifte (steeds) vóór 1 maart volgend op het jaar van schenking te zijn ingediend bij de Belastingdienst. De vrijstelling voor de eigen woning geldt niet alleen in de verhouding ouders-kinderen, maar voor iedereen: kleinkinderen, neven en nichten, kennissen en dergelijke. Wel mogen ook zij niet ouder dan 39 jaar.

Is uw kind ouder dan 39 jaar maar zijn of haar partner jonger dan 40 jaar, dan kan onder omstandigheden toch gebruik worden gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling. De schenking hoeft dan niet aan die partner toe te komen.

Opmerkelijk is nog dat voor 2021 de bestaande vrijstellingen voor de jaarlijks vrijgestelde schenkingen tijdelijk wordt verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244.

Verlaag uw Box III vermogen

Het ondernemingsvermogen en de eigen woning worden niet belast in box III. De rest van uw vermogen in beginsel wel. De belasting in Box III over de hoogte van uw vermogen bedraagt per 1 januari 2021 maximaal 1,76%. Vaak is het werkelijk behaalde rendement (denk aan de lage spaarrente) niet voldoende om deze belasting te kunnen betalen! Tel daarbij de inflatie op en uw vermogen holt achteruit.

Om de belastingheffing voor 2021 te beperken, dient het vermogen nog vóór de jaarwisseling in een andere Box te worden geplaatst. Dit is met name mogelijk als u een onderneming of B.V. heeft. Andere mogelijkheden zijn aflossing op een eigenwoningschuld, het oprichten van een BV of schenken juist voor 1 januari 2021. Oprichting van een B.V. dient dan op zeer korte termijn in werking te worden gezet omdat notarissen in december het traditioneel zeer druk hebben en banken soms wel vier weken nodig hebben om een bankrekening te openen. Ook het doen van grote consumptieve uitgaven (bijvoorbeeld een boot, auto) voor het einde van het jaar of investeren in kunst, groene beleggingsfondsen, bossen en natuur, verlaagt het Box III vermogen.

Een bijkomend voordeel van een lager Box III vermogen is dat u eerder en/of voor een hoger bedrag in aanmerking komt voor toeslagen en uitkeringen op basis van andere inkomensafhankelijke regelingen.

Verlaag eigen bijdrage WLZ

Volwassenen die zorg ontvangen in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen AWBZ), moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. U kunt dan met name denken aan een bijdrage voor het verblijf in een verzorgings- of bejaardenhuis. Sinds enkele jaren betalen mensen met vermogen een veel hogere eigen bedrage.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van inkomen, vermogen en gezinssituatie. De maximale eigen bijdrage is nu € 29.000 per jaar! Door het vermogen per 1 januari 2021 in Box III te verlagen, kan de eigen bijdrage ook worden verlaagd. Hiervoor zijn verschillende manieren en daarvoor is actie in 2020 noodzakelijk. Het voordeel van het verlagen van het vermogen per 1 januari 2021 is vaak niet direct zichtbaar in de hoogte van de eigen bijdrage 2021. De reden hiervoor is dat voor de eigen bijdrage 2021 wordt gekeken naar het vermogen in 2019. Wel kan een vermogensverlaging in 2021 de bijdrage voor de toekomst verlagen. Daarom is actie ondernemen altijd aan te raden.

Als echter het vermogen per 1 januari 2021 veel lager is dan het vermogen op 1 januari 2019 kan onder omstandigheden worden verzocht om peiljaarverlegging. Dit betekent dat voor de berekening van de eigen bijdrage 2021 wel wordt uitgegaan van het vermogen per 1 januari 2021 in plaats dat van 2019. Actie ondernemen in 2020 is dan direct voordelig!