Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor schenken – 2019

Tips voor schenken – 2019
21 november 2019 beheerdergoestenopdam

Maak gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Door het tijdig overdragen van vermogen aan uw kinderen en/of kleinkinderen besparen uw erfgenamen erfbelasting bij uw overlijden. In 2019 gelden navolgende schenkingsvrijstellingen:

  • Schenking aan kinderen: € 5.428 (per kind);
  • Eenmalige verhoogde vrijstelling van € 26.040 voor schenkingen aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar;
  • Schenkingen aan overige verkrijgers (waaronder kleinkinderen): € 2.173 per verkrijger.

De eenmalig verhoogde vrijstelling kan onder voorwaarden nog verder worden verhoogd tot € 102.010 als de extra schenking wordt gebruikt voor een eigen woning. Deze schenking mag over drie jaren worden verdeeld.

De vrijstelling voor de eigen woning geldt niet alleen in de verhouding ouders-kinderen, maar voor iedereen: kleinkinderen, neven en nichten, kennissen en dergelijke. Wel mogen ook zij niet ouder zijn dan 39 jaar.

Is uw kind ouder dan 39 jaar, maar zijn of haar partner jonger dan 40 jaar, dan kan onder omstandigheden toch gebruik worden gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling. De schenking hoeft dan niet aan die partner toe te komen.

Verlaag uw Box III vermogen

Het ondernemingsvermogen en de eigen woning worden niet belast in box III. De rest van uw vermogen in beginsel wel. De belasting in Box III over de hoogte van uw vermogen bedraagt per 1 januari 2020 maximaal 1,6%. Vaak is het werkelijk behaalde rendement (denk aan de lage spaarrente) niet voldoende om deze belasting te kunnen betalen! Tel daarbij de inflatie op en uw vermogen holt achteruit.

Om de belastingheffing voor 2020 te beperken, dient het vermogen nog vóór de jaarwisseling in een andere Box te worden geplaatst. Dit is met name mogelijk als u een onderneming of B.V. heeft. Andere mogelijkheden zijn aflossing op een eigenwoningschuld, het oprichten van een BV of schenken juist voor 1 januari 2020. Oprichting van een B.V. dient dan op korte termijn in werking te worden gezet, omdat notarissen in december het traditioneel zeer druk hebben en banken soms wel vier weken nodig hebben om een bankrekening te openen.

Ook het doen van grote consumptieve uitgaven (bijvoorbeeld een boot, auto) voor het einde van het jaar of investeren in kunst, groene beleggingsfondsen, bossen en natuur, verlaagt het Box III vermogen. Een bijkomend voordeel van een lager Box III vermogen is dat u eerder en/of voor een hoger bedrag in aanmerking komt voor toeslagen en uitkeringen op basis van andere inkomensafhankelijke regelingen.

Verlaag eigen bijdrage WLZ

Volwassenen die zorg ontvangen in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen AWBZ), moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. U kunt dan met name denken aan een bijdrage voor het verblijf in een verzorgings- of bejaardenhuis. Sinds enkele jaren betalen mensen met vermogen een veel hogere eigen bedrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van inkomen, vermogen en gezinssituatie. De maximale eigen bijdrage is nu € 28.400 per jaar! Door het vermogen per 1 januari 2020 in Box III te verlagen, kan de eigen bijdrage ook worden verlaagd. Hiervoor zijn verschillende manieren en daarvoor is actie in 2019 noodzakelijk.

Het voordeel van het verlagen van het vermogen per 1 januari 2020 is vaak niet direct zichtbaar in de hoogte van de eigen bijdrage 2020. De reden hiervoor is dat voor de eigen bijdrage 2020 wordt gekeken naar het vermogen in 2018. Wel kan een vermogensverlaging in 2020 de bijdrage voor de toekomst verlagen. Daarom is actie ondernemen altijd aan te raden.

Als echter het vermogen per 1 januari 2020 veel lager is dan het vermogen op 1 januari 2018 kan onder omstandigheden worden verzocht om peiljaarverlegging. Dit betekent dat voor de berekening van de eigen bijdrage 2020 wel wordt uitgegaan van het vermogen per 1 januari 2020 in plaats dat van 2018. Actie ondernemen in 2019 is dan direct voordelig!