Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor schenken – 2018

Tips voor schenken – 2018
19 november 2018 beheerdergoestenopdam

Maak gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Door het tijdig overdragen van vermogen aan uw kinderen en/of kleinkinderen besparen uw erfgenamen erfbelasting bij uw overlijden.

In 2018 gelden navolgende schenkingsvrijstellingen:

  • Schenking aan kinderen: € 5.363 (per kind);
  • Eenmalige verhoogde vrijstelling van € 25.731 voor schenkingen aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar;
  • Schenkingen aan overige verkrijgers (waaronder kleinkinderen): € 2.147 per verkrijger.

De eenmalig verhoogde vrijstelling kan onder voorwaarden nog verder worden verhoogd tot € 100.000 als de extra schenking wordt gebruikt voor een eigen woning.

Benut extra verhoogde schenkvrijstelling (deel 1)

Alleen nog in 2018(!) kunt u uw schenking eigen woning van 2015 of 2016 aan uw kind belastingvrij aanvullen tot 100.800 euro door gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling. Let wel, de vrijgestelde aanvulling bedraagt maximaal 47.198 euro (voor 2018). Dit is ongeacht of de vrijstelling destijds in 2015 of 2016 volledig is benut. Als uw kind tussen 2010 en 2015 al een beroep heeft gedaan op de verhoogde vrijstelling eigen woning, dan staat deze verruiming niet meer voor uw kind open. Dit geldt ook als uw kind de vrijstelling destijds niet volledig heeft benut.

Benut extra verhoogde schenkvrijstelling (deel 2)

Hebt u voor 2010 gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling en in 2015 of 2016 nog de vrijgestelde ‘inhaalschenking’ voor de eigen woning van 27.432 euro (2015) respectievelijk 27.570 euro (2016) benut, dan kunt u alleen nog maar in 2018 tot 47.198 euro gebruikmaken van de structureel verhoogde vrijstelling eigen woning van 100.800 euro. Zonder een inhaalschenking bedraagt het restant van de te benutten vrijstelling voor 2018 slechts 27.871 euro.

Verlaag uw Box III vermogen

Het ondernemingsvermogen en de eigen woning worden niet belast in box III. De rest van uw vermogen in beginsel wel. De belasting in Box III over de hoogte van uw vermogen bedraagt per 1 januari 2019 maximaal 1,7%. Vaak is het werkelijk behaalde rendement (denk aan de lage spaarrente) niet voldoende om deze belasting te kunnen betalen! Tel daarbij de inflatie op en uw vermogen holt achteruit.

Om de belastingheffing voor 2019 te beperken, dient het vermogen nog vóór de jaarwisseling in een andere Box te worden geplaatst. Dit is met name mogelijk als u een onderneming of B.V. heeft. Andere mogelijkheden zijn aflossing op een eigenwoningschuld, het oprichten van een BV of schenken juist voor 1 januari 2019.

Ook het doen van grote consumptieve uitgaven (bijvoorbeeld een boot, auto) voor het einde van het jaar of investeren in kunst, groene beleggingsfondsen, bossen en natuur, verlaagt het Box III vermogen.

Een bijkomend voordeel van een lager Box III vermogen is dat u eerder en/of voor een hoger bedrag in aanmerking komt voor toeslagen en uitkeringen op basis van andere inkomensafhankelijke regelingen.

Verlaag eigen bijdrage WLZ

Volwassenen die zorg ontvangen in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen AWBZ), moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. U kunt dan met name denken aan een bijdrage voor het verblijf in een verzorgings- of bejaardenhuis. Sinds enkele jaren betalen mensen met vermogen een veel hogere eigen bedrage.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van inkomen, vermogen en gezinssituatie. De maximale eigen bijdrage is nu € 27.750 per jaar! Door het vermogen in Box III te verlagen, kan de eigen bijdrage ook worden verlaagd. Hiervoor zijn verschillende manieren.

Het voordeel van het verlagen van het vermogen in 2018 is vaak niet direct zichtbaar in de hoogte van de eigen bijdrage 2019. De reden hiervoor is dat de peildatum voor de hoogte van de eigen bijdrage 2019 in 2017 ligt. Wel kan een vermogensverlaging in 2018 de bijdrage voor de toekomst verlagen. Daarom is actie ondernemen altijd aan te raden.

Als echter het vermogen per 1 januari 2019 veel lager is dan het vermogen op 1 januari 2017 kan onder omstandigheden worden verzocht om peiljaarverlegging. Dit betekent dat voor de berekening van de eigen bijdrage wel wordt uitgegaan van het vermogen in 2019 in plaats dat van 2017. Actie ondernemen in 2018 is dan direct voordelig!

Met deze tips schetsen wij u welke mogelijkheden er zijn nog dit jaar gebruik te maken van voordelige regelingen. Toch blijft het in bijna alle gevallen maatwerk. Samen met uw contactpersoon kunt u kijken welke keuze uit de regelingen voor u het beste is.