Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor het eind van het jaar

Tips voor het eind van het jaar
24 november 2016 beheerdergoestenopdam

Het einde van het jaar nadert snel en in 2017 verandert er weer het nodige. Er zijn nog zaken die u in 2016 zou kunnen regelen omdat ze u nog een fiscaal voordeel opleveren. Daarom hebben wij voor u eindejaarstips opgesteld. Van belang is wel dat het Belastingplan 2017 nog niet is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Er kunnen nog (kleine) wijzigingen plaatsvinden.

Vraag tijdig om een voorlopige aanslag!

Als u verwacht (meer) belasting te betalen over 2016 adviseren wij u tijdig te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag. De belangrijkste reden hiervoor is dat de rente die de belastingdienst in rekening brengt fors hoger is dan de rente die u ontvangt bij de bank. Voor de inkomstenbelasting is de rente nu 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8,00%. Is het verzoek ingediend voor 1 mei 2017 dan is geen belastingrente verschuldigd als de (aanvullende) voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd en hierna niet meer hoeft te worden bijbetaald.

Sparen bij de belastingdienst tegen de hogere rentetarieven is echter niet mogelijk. De belastingdienst vergoedt namelijk alleen nog rente in bijzondere situaties.

Verlaag uw Box III vermogen

Het ondernemingsvermogen en de eigen woning wordt niet belast in box III. De rest van uw vermogen in beginsel wel. De belasting in Box III over uw vermogen bedraagt per 1 januari 2017 minimaal 0,9% tot maximaal 1,6%. Vaak is het werkelijk behaalde rendement (denk aan de lage spaarrente) niet voldoende om deze belasting te kunnen betalen! Tel daarbij de inflatie op en uw vermogen holt achteruit.

Om de belastingheffing voor 2017 te beperken, dient het vermogen nog vóór de jaarwisseling in een andere Box te worden geplaatst. Dit is met name mogelijk als u een onderneming of B.V. heeft. Ook aflossing op een eigenwoningschuld, het oprichten van een BV of het doen van een schenking voor 1 januari 2017 kan fiscaal voordelig zijn.

Verlaag eigen bijdrage WLZ

Volwassenen die zorg ontvangen in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen AWBZ), moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. U kunt dan met name denken aan een bijdrage voor het verblijf in een verzorgings- of bejaardenhuis. Sinds enkele jaren betalen mensen met vermogen een veel hogere eigen bedrage.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van inkomen, vermogen en gezinssituatie. De maximale eigen bijdrage is nu € 27.600 per jaar! Door het vermogen in Box III te verlagen, kan de eigen bijdrage ook worden verlaagd. Hiervoor zijn verschillende manieren.

Het voordeel van het verlagen van het vermogen in 2016 is vaak niet direct zichtbaar in de hoogte van de eigen bijdrage 2017. De reden hiervoor is dat de peildatum voor de hoogte van de eigen bijdrage 2017 in 2015 ligt. Wel kan een vermogensverlaging in 2016 de bijdrage voor de toekomst verlagen. Daarom is actie ondernemen altijd aan te raden.

Als echter het vermogen per 1 januari 2017 veel lager is dan het vermogen op 1 januari 2015 kan onder omstandigheden worden verzocht om peiljaarverlegging. Dit betekent dat voor de berekening van de eigen bijdrage wel wordt uitgegaan van het vermogen in 2017 in plaats dat van 2015. Actie ondernemen in 2016 is dan direct voordelig!

Aftrek lijfrentepremie: betalen voor 31 december 2016

Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. De hoogte van de aftrekbare premie wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte van de voorgaande jaren. Als u de aftrekpost wilt in 2016, dan moet u de premies daadwerkelijk in 2016 betalen! Doet u dit niet, dan kunt u de lijfrentepremie niet in uw aangifte 2016 in aftrek brengen.

Handhaving Wet DBA opgeschort naar 1 januari 2018

Er is veel te doen over de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet regelt de arbeidsverhouding tussen zzp’ers en opdrachtgevers. In de praktijk bleek dat de nieuwe wet op bepaalde punten onduidelijk was. Hierdoor kregen veel zzp’ers geen opdrachten meer. Ook de overheid vindt nu dat de wet voor problemen zorgt. Daarom zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden;
  • De handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in de periode tot die datum dus geen boetes of naheffingen, behalve echte kwaadwillenden;
  • De belastingdienst gaat een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo wordt duidelijk wat wel en wat niet kan;
  • Daarnaast onderzoekt het kabinet of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Tot slot

Met deze tips schetsen wij u welke mogelijkheden er zijn nog dit jaar gebruik te maken van voordelige regelingen. Toch blijft het in bijna alle gevallen maatwerk. Samen met uw contactpersoon kunt u kijken welke keuze uit de regelingen voor u het beste is.