Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor de DGA

Tips voor de DGA
24 november 2016 beheerdergoestenopdam

Het einde van het jaar nadert snel en in 2017 verandert er weer het nodige. Er zijn nog zaken die u in 2016 zou kunnen regelen omdat ze u nog een fiscaal voordeel opleveren. Daarom hebben wij voor u eindejaarstips opgesteld. Van belang is wel dat het Belastingplan 2017 nog niet is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Er kunnen nog (kleine) wijzigingen plaatsvinden.

Voorkom verliesverdamping

Ondernemers die over een bepaald jaar een verlies lijden, mogen dat voorwaarts of achterwaarts verrekenen. De behaalde winst wordt dan verminderd met het verliesbedrag. Voorwaarts wil zeggen: verrekenen met in de toekomst behaalde winsten (maximaal 9 jaar na het verliesgevende jaar). Achterwaarts wil zeggen: verrekenen met een winst in het voorgaande jaar.

Indien u een verlies heeft staan uit het jaar 2007, is het noodzakelijk dit verlies nog dit jaar te verrekenen met winsten. Volgend jaar kan het namelijk niet meer. Wie in 2016 weinig of geen winst heeft gemaakt, kan winst forceren door bijvoorbeeld bezittingen of een pand met grote meerwaarde te verkopen aan een gelieerde BV dan wel een samenwerkingsverband aan te gaan. Dit moet dan nog wel in 2016 worden geregeld.

Dividend uitkeren pas in 2017

Als u van plan bent om dividend uit te keren vanuit uw B.V. is het fiscaal voordelig om dat pas na 1 januari 2017 te doen. Bij een uitkering nog in 2016 telt namelijk de opbrengst mee voor het Box III vermogen per 1 januari 2017. Bij een positief vermogen in Box III kost u dit dan maximaal 1,6% over de netto-opbrengst. Door te wachten tot na 1 januari 2017 bespaart u deze heffing.

Giften via uw BV voordelig!

Het doen van giften via uw BV is voordelig. Anders dan in de inkomstenbelasting geldt er geen drempel en giften zijn aftrekbaar tot 50% van de winst met een maximum aftrek van € 100.000. De gift moet worden gedaan aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Steunstichtingen (SBBI). Het maakt dan niet uit dat met de gift geen enkel zakelijk belang is gediend.

Gebruikelijk loon

Elke directeur-groot aandeelhouder (DGA) van een B.V. moet in 2016 minimaal een loon genieten van € 44.000. Dit geldt ook voor de partner van de DGA als deze werkzaamheden verricht. Heeft u een lager loon dan € 44.000, dan moet u bewijzen dat dit loon gebruikelijk is. Bij een hoger loon dan € 44.000 ligt de bewijslast bij de belastingdienst. Het gebruikelijk loon is in 2015 het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV of het concern waartoe de BV behoort;
  • € 44 000.

Als u geen gebruikelijk loon opgeeft riskeert u een boete van 50% over niet ingehouden loonheffing! Dit risico geldt overigens ook voor 2015 en eerdere jaren. Indien het gebruikelijk loon hoger is dan het werkelijk genoten loon, dient in de aangifte over december 2016 de te weinig afgedragen loonheffing te worden aangegeven.

Pensioen: onderneem actie voor 1 april 2017!

Per 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om in uw eigen BV pensioen op te bouwen. Vóór die datum moet daarom de pensioenopbouw worden beëindigd. Als u dit niet doet, is over de waarde van het pensioen 72% belasting verschuldigd.

Soms is (een gedeelte van het) pensioen verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. In veel gevallen is het mogelijk om het kapitaal bij de verzekeringsmaatschappij terug te halen naar uw BV. Dit kan onder omstandigheden voordelig zijn, maar daarvoor moet u wel ruim voor 1 april 2017 actie ondernemen.

Tot slot

Met deze tips schetsen wij u welke mogelijkheden er zijn nog dit jaar gebruik te maken van voordelige regelingen. Toch blijft het in bijna alle gevallen maatwerk. Samen met uw contactpersoon kunt u kijken welke keuze uit de regelingen voor u het beste is.