Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor de DGA – 2021

Tips voor de DGA – 2021
18 november 2021 beheerdergoestenopdam

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Het tarief in de vennootschapsbelasting is gesplitst in een laag tarief en een hoog tarief. In 2022 wordt het bedrag waarop het lage tarief van 15% van toepassing is, verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Is de belastbare winst méér dan € 395.000, dan is over het meerdere het hoge tarief van toepassing. Dit hoge tarief wordt per 1 januari 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Afhankelijk van uw situatie kan het voordelig zijn om – als dit mogelijk is – winsten uit te stellen naar 2022 om zodoende meer te profiteren van het lage tarief. Behaalt u steeds hoge winsten, dan kan het (gezien de tariefstijging) juist voordelig zijn om in 2021 winst te nemen. Maatwerk derhalve.

Realiseer boekwinst gronden om de landbouwvrijstelling te benutten

In de belastingwet is de zogenaamde landbouwvrijstelling opgenomen. Op grond van deze vrijstelling zijn boekwinsten op landbouwgronden (onder voorwaarden) onbelast.

In mei 2021 heeft Algemene Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin wordt voorgesteld om de landbouwvrijstelling af te schaffen. In de ogen van de Rekenkamer heeft de landbouwvrijstelling “geen specifiek beleidsdoel en draagt dus ook niet bij aan het bereiken daarvan”.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer dient rekening te worden gehouden met een afschaffing van de landbouwvrijstelling. Of de landbouwvrijstelling daadwerkelijk zal worden afgeschaft, en zo ja op welke wijze, is echter op dit moment niet duidelijk. Afschaffing kan een fiscaal nadeel betekenen.

Om een eventueel fiscaal nadeel te voorkomen en de landbouwvrijstelling veilig te stellen, dient de potentiële boekwinst op de landbouwgronden of ondergronden kassen en bedrijfsgebouwen fiscaal te worden geherwaardeerd. Een mogelijkheid hiertoe is dat u de (onder)grond overdraagt naar een nieuw opgericht B.V. Deze nieuwe B.V. moet dan wel behoren tot de structuur maar mag niet worden opgenomen in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. De uitvoering blijft wel maatwerk.

Dividend uitkeren in 2021 om heffingskortingen te benutten?

Ieder belastingplichtige heeft recht op zogenaamde heffingskortingen. Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Bent u jonger dan de AOW-leeftijd, dan bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.837. Voor partners is dit het dubbele. Er kunnen ook nog andere heffingskortingen zijn waarvoor u in aanmerking komt.

Onder omstandigheden (geen inkomen, weinig vermogen in Box 3, te verrekenen verliezen etc.) kan het zijn dat u in 2021 geen of slechts voor een gedeelte gebruik kunt maken van de heffingskortingen. Om de korting toch te kunnen benutten, moet belastbaar inkomen worden gecreëerd. Een mogelijkheid hiertoe is het nog in 2021 doen van een dividenduitkering. De belasting over een dividenduitkering uit de eigen B.V. is uiteindelijk 26,90%. Over een dividenduitkering van € 10.000 is dan € 2.690 aan belasting verschuldigd. Als de algemene heffingskorting ad € 2.837 in het geheel niet worden gebruikt, is over het dividend uiteindelijk géén belasting verschuldigd. De korting is immers hoger dan belasting. Zodoende heeft u een onbelaste dividenduitkering!

Let op: voor sommige Corona-steunmaatregelen geldt als voorwaarde dat géén dividend mag worden uitgekeerd. Leg daarom – alvorens dividend uit te keren -, altijd deze toets aan. Daarnaast kan de dividenduitkering invloed hebben op uw toeslagen.

Giften via uw BV voordelig!

Het doen van giften via uw BV is voordelig. Anders dan in de inkomstenbelasting geldt er geen drempel en zijn giften aftrekbaar tot 50% van de winst met een maximum aftrek van € 100.000. De gift moet worden gedaan aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Steunstichtingen (SBBI). Het maakt dan niet uit dat met de gift geen zakelijk belang is gediend. Maakt uw BV echter fiscaal verlies, dan levert de giftenaftrek geen aftrekpost op.

Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting?

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting biedt vaak vele voordelen. Er kan bijvoorbeeld worden volstaan met één aangifte en winsten en verliezen van de vennootschappen die tot de fiscale eenheid behoren kunnen met elkaar worden verrekend. Ook voor de toepassing van de investeringsaftrek en landbouwvrijstelling is het al dan niet bestaan van een fiscale eenheid van belang. Door het verbreken van een fiscale eenheid, kan onder omstandigheden een tariefvoordeel worden behaald. Hieronder lichten wij dat toe.

Een voordeel ontstaat door te profiteren van de opbouw van het tarief. Over de eerste € 395.000 winst bedraagt het belastingtarief 15%. Winsten hierboven worden belast tegen een hoger tarief van 25,8%.

Stel u heeft twee BV’s in de fiscale eenheid die ieder € 400.000 winst maken. De totale winst is dan € 800.000. Hierover betaalt u in 2022 € 163.740 aan vennootschapsbelasting. Als de fiscale eenheid wordt verbroken dan betaalt iedere BV zelfstandig over een winst van € 400.000. Dit is voor iedere BV € 60.540. In totaal derhalve € 121.080. Door het verbreken van de fiscale eenheid heeft u een voordeel behaald van € 163.740 -/- € 121.080 is € 42.660 (anders 10,8% van € 395.000).

Wilt u de fiscale eenheid verbreken per 1 januari 2022, dan moet het verzoek vóór het einde van het jaar worden gedaan. Dat is vaak ook het meest praktisch bij de uitwerking. Overleg wel met uw adviseur want verbreking kan ook nadelige gevolgen hebben. Deze moeten eerst in beeld worden gebracht voordat het definitieve besluit wordt genomen.

Gebruikelijk loon

Elke directeur-groot aandeelhouder (DGA) van een B.V. moet in 2021 in beginsel minimaal een loon genieten van € 47.000. Dit geldt ook voor de partner van de DGA als deze werkzaamheden verricht. Heeft u een lager loon dan € 47.000, dan moet u bewijzen dat dit loon gebruikelijk is. Bij een hoger loon dan € 47.000 ligt de bewijslast bij de belastingdienst.

Het gebruikelijk loon is in 2021 het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV of het concern waartoe de BV behoort;
  • € 47.000.

Als u geen gebruikelijk loon opgeeft, riskeert u een boete van 25% tot maximaal 100% over niet ingehouden loonheffing! Dit risico geldt overigens ook voor 2020 en eerdere jaren. Indien het gebruikelijk loon hoger is dan het werkelijk genoten loon, dient in de aangifte over december 2021 de te weinig afgedragen loonheffing te worden aangegeven. Leg daarom nog voor het einde van dit jaar deze toets aan. Overigens gelden onder voorwaarden voor starters andere regels waardoor het gebruikelijk loon lager kan zijn. Daarnaast kan ook een omzetdaling ten gevolge van de coronacrisis reden zijn om een lager loon in aanmerking te mogen nemen.

Laat tijdig de UBO’s registreren

Op 27 september 2020 is het Nederlandse UBO-register in werking getreden. Sindsdien zijn vennootschappen en andere juridische entiteiten die naar Nederlands recht zijn opgericht en die zijn ingeschreven in het Nederlandse handelsregister verplicht om bepaalde persoonlijke informatie over hun UBO’s in te winnen, bij te houden en te registreren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de UBO’s van een Nederlandse BV maar ook van maatschappen, vennootschappen onder firma etc. Enkel de eenmanszaak hoeft geen UBO in te schrijven.

Natuurlijke personen die direct of indirect minimaal een percentage van 25% van de aandelen of de stemrechten hebben, kwalificeren als UBO van een BV en moeten derhalve worden geregistreerd.

Nederlandse BV’s die al op 27 september 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister, hebben tot 27 maart 2022 de tijd om de UBO’s te registreren. Voor BV’s  die zijn opgericht vanaf die datum geldt dat zij hun UBO-informatie gelijktijdig met de inschrijving in het handelsregister moeten aanleveren.

Wij raden aan om nu reeds de UBO’s van uw B.V. te laten registeren. Het is onze inschatting dat bij registratie kort voor 27 maart 2022 de Kamer van Koophandel de inschrijving niet tijdig kan verwerken.  Indien u verwacht volgend jaar een financiering aan te vragen of te wijzigen, dient voor de beoordeling de onderneming tijdig te zijn ingeschreven.  De aanvraag kan dan vertraging oplopen.