Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor de DGA – 2020

Tips voor de DGA – 2020
13 november 2020 beheerdergoestenopdam

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2021 verlaagd van 16½ naar 15%. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000. In 2022 wordt de grens van het lage tarief verder verhoogd naar € 395.000. Het hoge tarief vennootschapsbelasting wordt niet verlaagd en blijft 25%.

Het kan daarom voordelig zijn om – als dit mogelijk is – winsten uit te stellen naar een 2021 of 2022.

Dividend uitkeren in 2020 of juist later?

Het kan fiscaal voordelig zijn om uw BV nog in 2020 dividend uit te laten keren. Er is dan belasting verschuldigd naar een tarief van 26,25%. Stelt u de dividenduitkering uit tot 2021 of later dan betaalt u meer belasting. Het tarief voor dividend uit een eigen BV stijgt in 2021 naar 26,90%. Wel wordt er door een eerdere dividenduitkering een belastingbetaling naar voren gehaald.

Er moet daarom een afweging worden gemaakt tussen het vermijden van het tariefnadeel van 0,65% en het gemiste rendement op de eerder betaalde belasting. Hoewel het altijd maatwerk blijft, kan worden aangehouden dat bij een laag rendement, zoals op spaarrekeningen, het voordelig zal zijn om het tariefvoordeel te benutten. Van belang is ook de mate van vervroeging van het dividend. Was u toch al plan het dividend anders in 2025 uit te keren, dan betreft de rendementsderving een te periode die te overzien is. Was u daarentegen van plan om pas in bijvoorbeeld in 2035 dividend uit te keren, dan zal eerder voor het uitstellen van het dividend worden gekozen.

Let op: voor sommige Corona-steunmaatregelen geldt als voorwaarde dat géén dividend mag worden uitgekeerd. Leg daarom – alvorens dividend uit te keren -, altijd deze toets aan.

Giften via uw BV voordelig!

Het doen van giften via uw BV is voordelig. Anders dan in de inkomstenbelasting geldt er geen drempel en zijn giften zijn aftrekbaar tot 50% van de winst met een maximum aftrek van € 100.000. De gift moet worden gedaan aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Steunstichtingen (SBBI). Het maakt dan niet uit dat met de gift geen enkel zakelijk belang is gediend. Maakt uw BV echter fiscaal verlies, dan levert de giftenaftrek geen aftrekpost op.

Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting?

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting biedt vaak vele voordelen. Er kan bijvoorbeeld worden volstaan met één aangifte en winsten en verliezen van de vennootschappen die tot de fiscale eenheid behoren kunnen met elkaar worden verrekend. Ook voor de toepassing van de investeringsaftrek en landbouwvrijstelling is het al dan niet bestaan van een fiscale eenheid van belang.

Door het verbreken van een fiscale eenheid, kan onder omstandigheden een tariefvoordeel worden behaald. Hieronder lichten wij dat toe.

Een voordeel ontstaat door te profiteren van de opbouw van het tarief. Over de eerste € 245.000 winst bedraagt het belastingtarief 15%. Winsten hierboven worden belast tegen een hoger tarief van 25%. Stel u heeft twee BV’s in de fiscale eenheid die ieder € 245.000 winst maken. De totale winst is dan € 490.000. Hierover betaalt u in 2021 € 98.000 aan vennootschapsbelasting. Als de fiscale eenheid wordt verbroken dan betaalt iedere BV zelfstandig over een winst van € 245.000. Dit is voor iedere BV € 36.750. In totaal derhalve € 73.500. Door het verbreken van de fiscale eenheid heeft u een voordeel behaald van € 24.500.

In 2022 zal volgens de plannen het lage tarief van toepassing over een winst van € 395.000. Er wordt dan meer belast tegen 15%.

Wilt u de fiscale eenheid verbreken per 1 januari 2021, dan moet het verzoek vóór het einde van het jaar worden gedaan. Dat is vaak ook het meest praktisch bij de uitwerking. Overleg wel met uw adviseur want verbreking kan ook nadelige gevolgen hebben. Deze moeten eerst in beeld worden gebracht voordat het definitieve besluit wordt genomen.

Gebruikelijk loon

Elke directeur-groot aandeelhouder (DGA) van een B.V. moet in 2020 in beginsel minimaal een loon genieten van € 46.000. Dit geldt ook voor de partner van de DGA als deze werkzaamheden verricht. Heeft u een lager loon dan € 46.000, dan moet u bewijzen dat dit loon gebruikelijk is. Bij een hoger loon dan € 46.000 ligt de bewijslast bij de belastingdienst.

Het gebruikelijk loon is in 2020 het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV of het concern waartoe de BV behoort;
  • € 46.000.

Als u geen gebruikelijk loon opgeeft, riskeert u een boete van 50% over niet ingehouden loonheffing! Dit risico geldt overigens ook voor 2019 en eerdere jaren. Indien het gebruikelijk loon hoger is dan het werkelijk genoten loon, dient in de aangifte over december 2020 de te weinig afgedragen loonheffing te worden aangegeven. Leg daarom nog voor het einde van dit jaar deze toets aan. Overigens gelden onder voorwaarden voor starters andere regels waardoor het gebruikelijk loon lager kan zijn.