Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor de DGA – 2019

Tips voor de DGA – 2019
21 november 2019 beheerdergoestenopdam

Nieuwe tarieven vennootschapsbelasting

Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt lager in 2020, echter niet zo laag als in 2018 was aangegeven. Volgens de huidige plannen wordt zowel het lage tarief (voor de winsten tot € 200.000) als het hoge tarief (voor de winsten daarboven) verlaagd. Het hoge tarief gaat uiteindelijk naar 21,70% (2019: 25%, 2020: 25% en 2021: 21,70%). Het lage tarief gaat stapsgewijs naar 15% (2019: 19%, 2020: 16,50%, 2021: 15% procent). Het kan daarom voordelig zijn om – als dit mogelijk is – winsten uit te stellen naar een later jaar.

Dividend uitkeren in 2019 of juist later?

Het kan fiscaal voordelig zijn om uw BV nog in 2019 dividend uit te laten keren. Er is dan belasting verschuldigd naar een tarief van 25%. Stelt u de dividenduitkering uit tot 2020 of later dan betaalt u meer belasting. Het tarief voor dividend uit een eigen BV stijgt in 2020 naar 26,25% en in 2021 en latere jaren naar 26,90%. Wel wordt er door een eerdere dividenduitkering een belastingbetaling naar voren gehaald.

Er moet daarom een afweging worden gemaakt tussen het vermijden van het tariefnadeel van 1,9% en het gemiste rendement op de eerder betaalde belasting. Hoewel het altijd maatwerk blijft, kan worden aangehouden dat bij een laag rendement, zoals op spaarrekeningen, het voordelig zal zijn om het tariefvoordeel te benutten. Van belang is ook de mate van vervroeging van het dividend. Was u toch al van plan het dividend anders in 2025 uit te keren, dan betreft de rendementsderving een periode die te overzien is. Was u daarentegen van plan om pas bijvoorbeeld in 2035 dividend uit te keren, dan zal eerder voor het uitstellen van het dividend worden gekozen.

Giften via uw BV voordelig!

Het doen van giften via uw BV is voordelig. Anders dan in de inkomstenbelasting geldt er geen drempel en giften zijn aftrekbaar tot 50% van de winst met een maximum aftrek van € 100.000. De gift moet worden gedaan aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Steunstichtingen (SBBI). Het maakt dan niet uit dat met de gift geen enkel zakelijk belang is gediend. Maakt uw BV echter fiscaal verlies, dan levert de giftenaftrek geen aftrekpost op.

Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting?

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting biedt vaak vele voordelen. Er kan bijvoorbeeld worden volstaan met één aangifte, en winsten en verliezen van de vennootschappen die tot de fiscale eenheid behoren kunnen met elkaar worden verrekend. Onder omstandigheden kan het echter toch voordelig zijn de fiscale eenheid te verbreken. Dit voordeel ontstaat door te profiteren van de opbouw van het tarief. Over de eerste € 200.000 winst bedraagt het belastingtarief 16,50%. Winsten hierboven worden belast tegen een tarief van 25%.

Stel u heeft twee BV’s in de fiscale eenheid die ieder € 200.000 winst maken. De totale winst is dan € 400.000. Hierover betaalt u in 2020 € 83.000 aan vennootschapsbelasting. Als de fiscale eenheid wordt verbroken dan betaalt iedere BV zelfstandig over een winst van € 200.000. Dit is voor iedere BV € 33.000. In totaal derhalve € 66.000. Door het verbreken van de fiscale eenheid heeft u een voordeel behaald van € 17.000! Let op: in 2021 en volgende jaren is het voordeel bij deze bedragen met € 13.400.

Wilt u de fiscale eenheid verbreken per 1 januari 2020, dan moet het verzoek vóór het einde van het jaar worden gedaan. Dat is het meest praktisch bij de uitwerking. Overleg wel met uw adviseur, want verbreking kan ook andere gevolgen hebben. Deze moeten eerst in beeld worden gebracht.

Gebruikelijk loon

Elke directeur-groot aandeelhouder (DGA) van een B.V. moet in 2019 in beginsel minimaal een loon genieten van € 45.000. Dit geldt ook voor de partner van de DGA als deze werkzaamheden verricht. Heeft u een lager loon dan € 45.000, dan moet u bewijzen dat dit loon gebruikelijk is. Bij een hoger loon dan € 45.000 ligt de bewijslast bij de belastingdienst. Het gebruikelijk loon is in 2019 het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV of het concern waartoe de BV behoort;
  • € 45 000.

Als u geen gebruikelijk loon opgeeft, riskeert u een boete van 50% over niet ingehouden loonheffing! Dit risico geldt overigens ook voor 2018 en eerdere jaren. Indien het gebruikelijk loon hoger is dan het werkelijk genoten loon, dient in de aangifte over december 2019 de te weinig afgedragen loonheffing te worden aangegeven. Leg daarom nog voor het einde van dit jaar deze toets aan. Overigens gelden onder voorwaarden voor starters andere regels, waardoor het gebruikelijk loon lager kan zijn.

Pensioen afkopen of omzetten in een lager pensioen? Onderneem actie voor 31 december 2019!

Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk om uw pensioen in eigen beheer af te kopen. Afkoop is enkel nog mogelijk in 2019. Over de afkoop is belasting verschuldigd. Om een spoedige afkoop te stimuleren, wordt een korting verleend van 19½% van de fiscale waarde van het pensioen per 31 december 2015.

Of afkoop uiteindelijk voordelig is, is ook afhankelijk van uw overig inkomen en eventuele inkomensafhankelijke regelingen zoals huur-, zorg-, en kinderopvangtoeslag, maar ook studiefinanciering van uw kinderen.

Een andere mogelijkheid is om de pensioenaanspraken te verlagen. Ook dit kan onder omstandigheden voordelig zijn. Met name bij de afwikkeling van het pensioen is er dan meer flexibiliteit dan bij het in stand laten van de huidige pensioenen.