Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor de DGA

Tips voor de DGA
16 november 2017 beheerdergoestenopdam

Het einde van het jaar nadert snel en in 2018 verandert er weer het nodige. Er zijn zaken die u in 2017 kunt regelen omdat ze u nog een fiscaal voordeel opleveren. Daarom hebben wij voor u eindejaarstips opgesteld. Van belang is wel dat het Belastingplan 2018 nog niet is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Er kunnen nog (kleine) wijzigingen plaatsvinden.

Dividend uitkeren pas in 2018
Als u van plan bent om dividend uit te keren vanuit uw B.V. is het fiscaal voordelig om dat pas na 1 januari 2018 te doen. Bij een uitkering nog in 2017 telt namelijk de opbrengst mee voor het Box III vermogen per 1 januari 2018. Bij een positief vermogen in Box III kost u dit dan maximaal 1,6% over de netto-opbrengst. Door te wachten tot na 1 januari 2018 bespaart u deze heffing.

Giften via uw BV voordelig!
Het doen van giften via uw BV is voordelig. Anders dan in de inkomstenbelasting geldt er geen drempel en giften zijn aftrekbaar tot 50% van de winst met een maximum aftrek van € 100.000. De gift moet worden gedaan aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Steunstichtingen (SBBI). Het maakt dan niet uit dat met de gift geen enkel zakelijk belang is gediend.

Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting?
Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting biedt vaak vele voordelen. Er kan bijvoorbeeld worden volstaan met één aangifte en winsten en verliezen van de vennoot-schappen die tot de fiscale eenheid behoren kunnen met elkaar worden verrekend. Onder omstandigheden kan het echter toch voordelig zijn de fiscale eenheid te verbreken.

Dit voordeel ontstaat door te profiteren van de opbouw van het tarief. Over de eerste € 200.000 winst bedraagt het belastingtarief 20%. Winsten hierboven worden belast tegen een tarief van 25%.

Stel u heeft twee BV’s in de fiscale eenheid die ieder € 200.000 winst maken. De totale winst is dan € 400.000. Hierover betaalt u € 90.000 aan vennootschapsbelasting. Als de fiscale eenheid wordt verbroken dan betaalt iedere BV zelfstandig over een winst van € 200.000. Dit is ieder € 40.000. In totaal derhalve € 80.000. Door het verbreken van de fiscale eenheid heeft u een voordeel behaald van € 10.000.

Wilt u de fiscale eenheid verbreken, doe dan het verzoek vóór het einde van het jaar. Dat is het meest praktisch bij de uitwerking. Overleg wel met uw adviseur want verbreking kan ook andere gevolgen hebben. Deze moeten eerst in beeld worden gebracht.

Gebruikelijk loon
Elke directeur-groot aandeelhouder (DGA) van een B.V. moet in 2017 in beginsel minimaal een loon genieten van € 45.000. Dit geldt ook voor de partner van de DGA als deze werkzaamheden verricht. Heeft u een lager loon dan € 45.000, dan moet u bewijzen dat dit loon gebruikelijk is. Bij een hoger loon dan € 45.000 ligt de bewijslast bij de belastingdienst.

Het gebruikelijk loon is in 2017 het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV of het concern waartoe de BV behoort;
  • € 45 000.

Als u geen gebruikelijk loon opgeeft, riskeert u een boete van 50% over niet ingehouden loonheffing! Dit risico geldt overigens ook voor 2016 en eerdere jaren.

Indien het gebruikelijk loon hoger is dan het werkelijk genoten loon, dient in de aangifte over december 2017 de te weinig afgedragen loonheffing te worden aangegeven.

Pensioen afkopen? Onderneem actie voor 31 december 2017!
Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk om uw pensioen in eigen beheer af te kopen. Afkoop is mogelijk in de jaren 2017, 2018 of 2019. Over de afkoop is belasting verschuldigd. Om een spoedige afkoop te stimuleren wordt bij een afkoop in 2017 een korting verleend op de fiscale waarde van het pensioen van 34½%. Bij afkoop in 2018 en 2019 is de korting lager, namelijk 25% en 19½%.

Wilt u uw pensioen afkopen, doe dit dan nog in dit jaar. Dan is de korting het hoogst!

Met deze tips schetsen wij u welke mogelijkheden er zijn nog dit jaar gebruik te maken van voordelige regelingen. Toch blijft het in bijna alle gevallen maatwerk. Samen met uw contactpersoon kunt u kijken welke keuze uit de regelingen voor u het beste is.