Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Overige eindejaarstips

Overige eindejaarstips
16 november 2017 beheerdergoestenopdam

Het einde van het jaar nadert snel en in 2018 verandert er weer het nodige. Er zijn zaken die u in 2017 kunt regelen omdat ze u nog een fiscaal voordeel opleveren. Daarom hebben wij voor u eindejaarstips opgesteld. Van belang is wel dat het Belastingplan 2018 nog niet is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Er kunnen nog (kleine) wijzigingen plaatsvinden.

Aftrek lijfrentepremie: betalen voor 31 december 2017
Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. De hoogte van de aftrekbare premie wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte van de voorgaande jaren. Als u de aftrekpost wilt in 2017, dan moet u de premies daadwerkelijk in 2017 betalen! Doet u dit niet, dan kunt u de lijfrentepremie niet in uw aangifte 2017 in aftrek brengen.

Afschaffen landbouwregeling
Volgens de plannen wordt de landbouwregeling in de omzetbelasting afgeschaft. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 alle landbouwers omzetbelastingplichtig zijn. Voor landbouwers die nu nog vrijgesteld zijn van omzetbelasting is het volgende van belang:

  • verkoop nog in 2017 niet meer gebruikte machines/inventaris;
  • verkoop de oogst nog in 2017;
  • stel inkoop en afname van diensten uit tot na 1 januari 2018

Young Timer op de zaak?
Hoewel niet voor het einde van het jaar, toch een tip die we u niet willen onthouden. Uit cijfers van de BOVAG blijkt dat steeds meer zakelijke rijders kiezen voor een oudere auto. De reden daarvoor is de lagere bijtelling. Anders dan voor jongere auto’s wordt de bijtelling voor het privégebruik van auto’s van 15 jaar en ouder niet berekend over de oorspronkelijke catalogusprijs, maar over de waarde van de auto in het economisch verkeer. Wel geldt voor deze categorie een hoger bijtellingspercentage van 35. De bijtelling van een dergelijke auto die op dit moment € 5.000 waard is, is dan slechts € 1.750 per jaar.

Vraag tijdig om een voorlopige aanslag!
Als u verwacht over 2017 belasting bij te moeten betalen, adviseren wij u tijdig te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag. De belangrijkste reden hiervoor is dat de rente die de belastingdienst in rekening brengt fors hoger is dan de rente die u ontvangt bij de bank. Voor de inkomstenbelasting is de rente nu 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Is het verzoek ingediend voor 1 mei 2018 dan is geen belastingrente verschuldigd als de (aanvullende) voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd en hierna niet meer hoeft te worden bijbetaald.

Sparen bij de belastingdienst tegen de hogere rentetarieven is echter niet mogelijk. De belastingdienst vergoedt namelijk alleen nog rente in bijzondere situaties.

Maak gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen
Door het tijdig overdragen van vermogen aan uw kinderen en/of kleinkinderen besparen uw erfgenamen erfbelasting bij uw overlijden.

In 2017 gelden navolgende schenkingsvrijstellingen:

  • Schenking aan kinderen: € 5.320 (per kind);
  • Eenmalige verhoogde vrijstelling van € 25.526 voor schenkingen aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar;
  • Schenkingen aan overige verkrijgers (waaronder kleinkinderen): € 2.129 per verkrijger.

De eenmalig verhoogde vrijstelling kan onder voorwaarden nog verder worden verhoogd tot € 100.000 als de extra schenking wordt gebruikt voor een eigen woning.

Verlaag uw Box III vermogen
Het ondernemingsvermogen en de eigen woning worden niet belast in box III. De rest van uw vermogen in beginsel wel. De belasting in Box III over de hoogte van uw vermogen bedraagt per 1 januari 2018 maximaal 1,6%.

Vaak is het werkelijk behaalde rendement (denk aan de lage spaarrente) niet voldoende om deze belasting te kunnen betalen! Tel daarbij de inflatie op en uw vermogen holt achteruit.

Om de belastingheffing voor 2018 te beperken, dient het vermogen nog vóór de jaarwisseling in een andere Box te worden geplaatst. Dit is met name mogelijk als u een onderneming of B.V. heeft. Andere mogelijkheden zijn aflossing op een eigenwoningschuld, het oprichten van een BV of schenken juist voor 1 januari 2018.

Ook het doen van grote consumptieve uitgaven (bijvoorbeeld een boot, auto) voor het einde van het jaar of investeren in kunst, groene beleggingsfondsen, bossen en natuur, verlaagt het Box III vermogen. Een bijkomend voordeel van een lager Box III vermogen is dat u eerder en/of voor een hoger bedrag in aanmerking komt toeslagen en uitkeringen op basis van andere inkomens-afhankelijke regelingen.

Verlaag eigen bijdrage WLZ
Volwassenen die zorg ontvangen in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen AWBZ), moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. U kunt dan met name denken aan een bijdrage voor het verblijf in een verzorgings- of bejaardenhuis. Sinds enkele jaren betalen mensen met vermogen een veel hogere eigen bedrage.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van inkomen, vermogen en gezinssituatie. De maximale eigen bijdrage is nu € 27.750 per jaar! Door het vermogen in Box III te verlagen, kan de eigen bijdrage ook worden verlaagd. Hiervoor zijn verschillende manieren.

Het voordeel van het verlagen van het vermogen in 2017 is vaak niet direct zichtbaar in de hoogte van de eigen bijdrage 2018. De reden hiervoor is dat de peildatum voor de hoogte van de eigen bijdrage 2018 in 2016 ligt. Wel kan een vermogensverlaging in 2017 de bijdrage voor de toekomst verlagen. Daarom is actie ondernemen altijd aan te raden.

Als echter het vermogen per 1 januari 2018 veel lager is dan het vermogen op 1 januari 2016 kan onder omstandigheden worden verzocht om peiljaarverlegging. Dit betekent dat voor de berekening van de eigen bijdrage wel wordt uitgegaan van het vermogen in 2018 in plaats dat van 2016. Actie ondernemen in 2017 is dan direct voordelig!

Met deze tips schetsen wij u welke mogelijkheden er zijn nog dit jaar gebruik te maken van voordelige regelingen. Toch blijft het in bijna alle gevallen maatwerk. Samen met uw contactpersoon kunt u kijken welke keuze uit de regelingen voor u het beste is.