Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor de DGA – 2018

Tips voor de DGA – 2018
19 november 2018 beheerdergoestenopdam

Nieuwe tarieven vennootschapsbelasting

Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt lager. Volgens de plannen wordt zowel het lage tarief (voor de winsten tot € 200.000) als het hoge tarief (voor de winsten daarboven) in stapjes verlaagd. Het hoge tarief gaat uiteindelijk naar 20,50% (2019: 25%, 2020: 22,55% en 2021: 20,5%). Het lage tarief gaat stapsgewijs naar 15% (2019: 19%, 2020: 16,50%, 2021: 15%). Het kan daarom voordelig zijn om – als dit mogelijk is – winsten uit te stellen naar een later jaar.

Afschrijvingsbeperking vennootschapsbelasting

BV’s mogen vanaf 1 januari 2019 slechts afschrijven op een gebouw in eigen gebruik totdat de boekwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde. Dit betekent dat het vanaf 2019 nog belangrijker is dan voorheen om de WOZ-beschikking te controleren en indien nodig bezwaar aan te tekenen. Een lagere WOZ-waarde betekent dan ook meer mogelijkheden om fiscaal af te schrijven.

Voor gebouwen die onder de zogenaamde VAMIL-regeling (Vervroegde Afschrijving MILieu-investeringen) vallen, is deze afschrijvingsbeperking niet van toepassing. Hierop mag worden afgeschreven tot onder de WOZ-waarde.

Voor gebouwen die in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2019, maar waarop minder dan drie volledige boekjaren is afgeschreven, geldt overgangsrecht. Op basis van dit overgangsrecht mag u na 1 januari 2019 nog afschrijven volgens de oude regels, totdat in totaal drie volledige boekjaren zijn afgeschreven.

Dividend uitkeren pas in 2019

Als u van plan bent om dividend uit te keren vanuit uw B.V. is het vaak fiscaal voordelig om dat pas na 1 januari 2018 te doen. Bij een uitkering nog in 2018 telt namelijk de opbrengst mee voor het Box III vermogen per 1 januari 2019. Bij een positief vermogen in Box III kost u dit dan maximaal 1,7% over de netto-opbrengst. Door te wachten tot na 1 januari 2019 bespaart u deze heffing.

Giften via uw BV voordelig!

Het doen van giften via uw BV is voordelig. Anders dan in de inkomstenbelasting geldt er geen drempel en giften zijn aftrekbaar tot 50% van de winst met een maximum aftrek van € 100.000. De gift moet worden gedaan aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Steunstichtingen (SBBI). Het maakt dan niet uit dat met de gift geen enkel zakelijk belang is gediend. Maakt uw BV fiscaal verlies, dan levert de giftenaftrek geen aftrekpost op.

Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting?

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting biedt vaak vele voordelen. Er kan bijvoorbeeld worden volstaan met één aangifte en winsten en verliezen van de vennootschappen die tot de fiscale eenheid behoren kunnen met elkaar worden verrekend. Onder omstandigheden kan het echter toch voordelig zijn de fiscale eenheid te verbreken.

Dit voordeel ontstaat door te profiteren van de opbouw van het tarief. Over de eerste € 200.000 winst bedraagt het belastingtarief 20%. Winsten hierboven worden belast tegen een tarief van 25%.

Stel u heeft twee BV’s in de fiscale eenheid die ieder € 200.000 winst maken. De totale winst is dan € 400.000. Hierover betaalt u € 90.000 aan vennootschapsbelasting. Als de fiscale eenheid wordt verbroken dan betaalt iedere BV zelfstandig over een winst van € 200.000. Dit is ieder € 40.000. In totaal derhalve € 80.000. Door het verbreken van de fiscale eenheid heeft u een voordeel behaald van € 10.000.

Wilt u de fiscale eenheid verbreken per 1 januari 2019, dan moet het verzoek vóór het einde van het jaar worden gedaan. Dat is het meest praktisch bij de uitwerking. Overleg wel met uw adviseur want verbreking kan ook andere gevolgen hebben. Deze moeten eerst in beeld worden gebracht.

Gebruikelijk loon

Elke directeur-groot aandeelhouder (DGA) van een B.V. moet in 2018 in beginsel minimaal een loon genieten van € 45.000. Dit geldt ook voor de partner van de DGA als deze werkzaamheden verricht. Heeft u een lager loon dan € 45.000, dan moet u bewijzen dat dit loon gebruikelijk is. Bij een hoger loon dan € 45.000 ligt de bewijslast bij de belastingdienst.

Het gebruikelijk loon is in 2018 het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV of het concern waartoe de BV behoort;
  • € 45 000.

Als u geen gebruikelijk loon opgeeft, riskeert u een boete van 50% over niet ingehouden loonheffing! Dit risico geldt overigens ook voor 2017 en eerdere jaren. Indien het gebruikelijk loon hoger is dan het werkelijk genoten loon, dient in de aangifte over december 2018 de te weinig afgedragen loonheffing te worden aangegeven.

Pensioen afkopen? Onderneem actie voor 31 december 2018!

Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk om uw pensioen in eigen beheer af te kopen. Afkoop is nog mogelijk in de jaren 2018 of 2019. Over de afkoop is belasting verschuldigd. Om een spoedige afkoop te stimuleren wordt bij een afkoop in 2018 een korting verleend op de fiscale waarde van het pensioen van 25%. Bij afkoop in 2019 is de korting lager, namelijk 19½%.

Wilt u uw pensioen afkopen, dan kan dit jaar voordeliger zijn 2019. De korting is immers hoger. Of afkoop uiteindelijk voordelig is en welk jaar het beste is, is ook afhankelijk van uw overig inkomen en eventuele inkomensafhankelijke regelingen zoals huur-, zorg-, en kinderopvangtoeslag maar ook studiefinanciering van uw kinderen.

Met deze tips schetsen wij u welke mogelijkheden er zijn nog dit jaar gebruik te maken van voordelige regelingen. Toch blijft het in bijna alle gevallen maatwerk. Samen met uw contactpersoon kunt u kijken welke keuze uit de regelingen voor u het beste is.