Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid

Nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid
18 maart 2020 beheerdergoestenopdam

Maandag 16 maart 2020 heeft u van ons de eerste nieuwsbrief ontvangen betreffende de gevolgen van het corona-virus voor de tuinbouw en de mogelijkheden welke er geboden kunnen worden. Inmiddels zijn er diverse nieuwe maatregelen bekendgemaakt door de Rijksoverheid. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u (verkort) op de hoogte brengen van de aanvullende maatregelen welke bekend zijn gemaakt.

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan voor de werktijdverkorting, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Het kabinet stelt een tijdelijke versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met de GO helpt de overheid door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming).

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Bewijsmateriaal verzamelen
Om in aanmerking te komen voor een mogelijk noodfonds dient bewijsmateriaal (denk hierbij onder andere aan foto’s en afvoerbewijzen) verzamelt te worden van misgelopen omzet of te verwachten mis te lopen omzet de komende periode. Binnenkort zal hierover meer bekend worden in combinatie met een format wat naar verwachting beschikbaar zal worden gesteld.

Uitstel energiebelasting/ODE
Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

Indien u bij één van bovengenoemde zaken, of de zaken welke in de nieuwsbrief van maandag 16 maart 2020 zijn genoemd ondersteuning wenst, verzoeken wij contact op te nemen met onze adviseurs.